Artikel 1 Definities
Vertegenwoordiger:Persoon, die uit naam van Ribspektakel optreedt, bijvoorbeeld als (activiteiten) begeleider, instructeur, trainer, schipper, etc.
PartnerRechtspersoon, niet zijnde ribspektakel, die de uitvoering van (een deel van) de activiteit voor haar rekening neemt.
KlantDe (rechts)persoon met wie Ribspektakel een overeenkomst heeft gesloten
Deelnemer:Ieder (natuurlijk) persoon die deelneemt aan de activiteit.
Activiteit:Evenement, opleiding, cursus, bewaking, rescue, dienst, charter, arrangement, levering, werkzaamheden of gebeurtenis die Ribspektakel in opdracht van de Klant organiseert of uitvoert
OvereenkomstVerbintenis tussen Ribspektakel en Klant die tot stand komt door een goedkeuring van/akkoord op een door Ribspektakel geleverde (email) offerte.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (email) offertes en aanbiedingen die door Ribspektakel worden gesloten.
2.2Klant en deelnemer aanvaarden de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst of door het deelnemen aan een door Ribspektakel georganiseerde activiteit.
2.3Als Ribspektakel niet steeds om strikte naleving van deze voorwaarden vraagt, betekent dit niet dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Ribspektakel het recht verliest om naleving van deze voorwaarden te verlangen.
2.4Andere algemene voorwaarden, bijvoorbeeld die van de Klant, of wijzigingen op deze voorwaarden maken alleen dan deel uit van de overeenkomst als dit schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 3 Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
3.1Een met Ribspektakel gesloten overeenkomst komt tot stand nadat Ribspektakel de Klant een (email) offerte heeft doen toekomen en de Klant de (email) offerte schriftelijk heeft bevestigd.
3.2De prijzen en (optionele) reserveringen gelden tot de optievervaldatum, zoals vermeld in de (email) offerte. Na deze datum kunnen prijzen, voorwaarden en beschikbaarheid niet worden gegarandeerd. Bij open inschrijving van een vaaropleiding geldt een bedenktermijn van 14 dagen.
3.3Klant is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of de deelnemers namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Ribspektakel te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit. Dit geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.
Artikel 4 Handelingsbevoegdheid
4.1Ribspektakel mag erop vertrouwen dat degene die namens of ten behoeve van de Klant de overeenkomst aangaat, handelingsbevoegd is.
Artikel 5 Aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant en de deelnemer
5.1Iedere Klant en Deelnemer neemt op eigen risico deel aan de activiteit.
5.2Ribspektakel zal een uiterste inspanning doen de activiteit tot een groot succes te maken voor alle deelnemers en de Klant. Indien een onderdeel de activiteit niet conform verwachting wordt nagekomen, is Ribspektakel voor deze tekortkoming niet aansprakelijk, tenzij deze tekortkoming aan haar valt toe te rekenen. Ribspektakel is nooit aansprakelijk indien;
5.2A– de tekortkoming in de nakoming aan de Klant dan wel aan een deelnemer is toe te rekenen
5.2B– de tekortkoming in de nakoming redelijkerwijs niet kon worden voorzien of worden voorkomen en toe te rekenen is aan een derde of aan een partner.
5.2C– de tekortkoming het gevolg is van overmacht.
5.2D– de tekortkoming het gevolg is van schade waaronder geheel of gedeeltelijk verlies van goederen, met inbegrip van gevolg- en letselschade die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, tenzij er sprake is van grove schuld/nalatigheid en/of opzet. Ribspektakel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een verergering van bestaand letsel. De deelnemer verplicht zich, voordat hij aan de activiteit deelneemt, eventuele lichamelijke problemen, beperkingen of risico’s voor aanvang van de activiteit te melden. Daarnaast bevestigt de deelnemer door aan de activiteit deel te nemen, dat hij kennis heeft genomen van de risico’s, instructies en voorwaarden.
 5.2E Daarnaast bevestigt de deelnemer door aan de activiteit deel te nemen, dat hij kennis heeft genomen van de risico’s, instructies en voorwaarden.
5.2FOverlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal veroorzaakt is aan de Klant en Deelnemer(s) ten gevolge van de activiteit.
5.2GDe omstandigheden zijn toe te rekenen aan de Klant en /of Deelnemer zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
5.2HHandelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
5.2IEr omstandigheden zijn die niet te wijten zijn aan de schuld van Ribspektakel en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Ribspektakel kunnen worden toegerekend.
5.3De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook t.b.v. Partners en andere vertegenwoordigers van Ribspektakel.
Artikel 6 Vrijwaring
6.1Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet en/of grove schuld is Ribspektakel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel aan de zijde van klant als bij derden. Klant en Deelnemer vrijwaren Ribspektakel te zake van eventuele vorderingen van derden.
6.2De Klant vrijwaart Ribspektakel, haar Partners, alsmede haar werknemers/vertegenwoordigers en eventueel ingeschakelde hulppersonen, voor alle aanspraken door derden, inclusief deelnemers, welke op enigerlei wijze verband houden met de activiteit.
Artikel 7 Verplichtingen van Deelnemer
7.1De Deelnemer is verplicht de instructies en aanwijzingen welke hij of zij krijgt van Ribspektakel of de Partner direct en volledig op te volgen.
7.2De Deelnemer is verplicht de situatie omtrent zijn/haar gezondheid en lichamelijke toestand naar waarheid te vermelden voor aanvang van de activiteit.
7.3De deelnemer verplicht zich tot het naar waarheid invullen van een verklaring omtrent zijn gezondheid en lichamelijke toestand, voordat hij aan een activiteit deelneemt. Indien een deelnemer weigert deze verklaring in te vullen heeft Ribspektakel het recht deze deelnemer de toegang tot de activiteitte weigeren. Daarnaast verplicht de deelnemer de verklaring te ondertekenen, dat de deelnemer is ingelicht over de risico’s, instructies en voorwaarden.
7.4Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water dient in het bezit te zijn van minimaal zwemdiploma A.
7.5De deelnemer of klant wordt ten strengste aangeraden voor aanvang van de activiteit een adequate (reis)ongevallenverzekering af te sluiten, indien reeds afgesloten verzekeringen, zoals persoonlijke WA- of mogelijke schade niet afdoende afdekken.
Artikel 8 Uitsluiting van deelname
8.1Ribspektakel of haar Partner heeft het recht een deelnemer van verdere deelname uit te sluiten indien deze:
8.1Aopgedragen regels niet naleeft
8.1Bzich zodanig gedraagt dat dit hinder of gevaar oplevert
8.1Czijn mededeelnemers hindert of in gevaar brengt
8.1Dmoedwillig schade veroorzaakt aan materialen en/ of inventaris, andere deelnemers en/ of hun persoonlijke bezittingen;
8.1Ein kennelijk staat van dronkenschap en/of drugsgebruik is
8.2Bij een uitsluiting op basis van artikel 8.1 wordt geen vergoeding toegekend of restitutie verleend.
Artikel 9 Betaling
9.1Indien de Klant de (email) offerte heeft bevestigd dan dient de Klant het factuurbedrag bij vooruitbetaling aan Ribspektakel te voldoen binnen de gestelde betaaltermijn.
9.2De factuur wordt geacht goedgekeurd te zijn als de Klant binnen 8 werkdagen na factuurdatum niet gereageerd heeft; hiermee verplicht de Klant zich tevens tot betaling van deze factuur.
Artikel 10 Tarieven en prijzen
10.1Op verzoek van de Klant brengt Ribspektakel een (email) offerte uit voor een in overleg tot stand gekomen activiteit, inclusief alle bijkomende kosten.
Artikel 11 Wijzigingen door de Klant
11.1De overeenkomst kan door de Klant worden gewijzigd indien dit schriftelijk met Ribspektakel is overeengekomen en goedgekeurd.
11.2Vermindering van het aantal deelnemers aan de activiteit binnen een marge van 10% kan alleen tot uiterlijk 8 werkdagen voor aanvang van de activiteit. Deze wijziging wordt kosteloos doorgevoerd.
11.3Bij vermindering van het aantal deelnemers aan de activiteit groter dan 10% is de annuleringsregeling uit artikel 12 van toepassing
11.4Een vermeerdering van het aantal deelnemers moet 8 werkdagen voor aanvang van de activiteit schriftelijk worden gemeld.   Uiteraard is eventuele goedkeuring op basis van beschikbaarheid.
11.5Indien de Klant of de deelnemers later dan overeengekomen op de afgesproken tijdstippen arriveert, dan zal ofwel de afgesproken eindtijd worden aangehouden, ofwel, in geval van beschikbaarheid, de afgesproken tijdsduur van de activiteit worden aangehouden. De extra kosten die door Ribspektakel moeten worden gemaakt worden volledig bij de Klant in rekening gebracht
Artikel 12  Annulering
12.1Ribspektakel is bevoegd om een deel van de activiteiten te wijzigen en/ of de activiteiten te annuleren indien er gevaar bestaat voor de veiligheid van personen en/ of zaken. De activiteiten, die niet door Ribspektakel zijn gewijzigd of geannuleerd vinden wel doorgang.
12.2Ribspektakel heeft te allen tijde het recht de overeenkomst vóór of op de partijdatum te ontbinden in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn, zoals burgeroorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, algemene stakingen etc.
12.3Heeft de Klant recht op volledige restitutie van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde gelden. Dit geldt echter alleen indien Ribspektakel geen voor de Klant gelijkwaardige activiteit ter vervanging heeft aangeboden. Bij opzegging door Ribspektakel, vanwege onveilige weersomstandigheden tijdens grote evenementen zal 25% van het overeengekomen tarief in rekening worden gebracht.
12.4Alle schade als gevolg van een annulering van een overeenkomst door de Klant kan Ribspektakel volledig in rekening brengen en Ribspektakel is in alle gevallen gerechtigd om minimaal de hieronder genoemde percentages van het totale factuurbedrag bij annulering in rekening te brengen: – meer dan 8 weken voorafgaand aan de activiteit : 10% – binnen 6 weken voorafgaand aan de activiteit: 25% – binnen 4 weken voorafgaand aan de activiteit: 50% – binnen 1 week voorafgaand van de activiteit: 75% – de dag vóór of op de dag van de activiteit: 100%
12.5De Klant doet afstand van alle rechten op ontbinding (cf. art 6:265 e.v. BW) tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
Artikel 13 Klachten
13.1Ribspektakel besteedt uiterste aandacht aan haar activiteiten. Mocht er toch een gerechtvaardigde klacht zijn, dan dient de deelnemer deze klacht schriftelijk binnen 14 dagen te melden aan Ribspektakel B.V.
 Artikel 14 Overmacht
14.1Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door Ribspektakel niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor haar rekening moet komen.
14.2In geval van overmacht, waardoor Ribspektakel niet (tijdig) in staat is de overeenkomst na te komen of de opdracht uit te voeren, is Ribspektakel gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de vereenkomst of opdracht voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Ribspektakel in dat geval tot enig schadevergoeding of boete gehouden is.
14.3Indien en voor zover Ribspektakel haar verbintenissen door overmacht geheel niet kan nakomen, is de Klant de daarmede overeenkomstige prijs niet verschuldigd.
Artikel 15 Geschillen
15.1Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst aangegaan met Ribspektakel is het Nederlandse Recht van toepassing.
15.2Bij een geschil over een overeenkomst zullen partijen trachten dit in goed overleg op te lossen. Indien het geschil niet tot een goed einde kan worden gebracht, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.
15.3Het in de leden 1 en 2 van dit artikel gestelde is ook van toepassing indien de Klant in het buitenland gevestigd is en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.
Artikel 16 Privacy
16.1Ribspektakel houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens een activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden.